Loading...

Regulamin

Regulamin

Korzystanie z audioprzewodników w Muzeum II Wojny Światowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Koszt wypożyczenia audioprzewodnika wynosi 12 zł (zwiedzanie indywidualne). Koszt wypożyczenia zestawu tour guide wynosi 7 zł (płatne od osoby). Audioprzewodnik jest dostępny w języku: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, ukraińskim, rosyjskim i hiszpańskim. Dla osób niesłyszących lub niedosłyszących dostępna jest ścieżka w polskim języku migowym (PJM), a dla osób niewidomych ścieżka z audiodeskrypcją.

Korzystanie z audioprzewodnika odbywa się na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niedozwolone jest wynoszenie urządzeń poza obiekt.

Urządzenia wydawane są na podstawie biletów nabywanych w punkcie wydawania audioprzewodników lub zakupu online na stronie muzeum1939.audioprzewodnik.pl. Uiszczenie opłaty za audioprzewodnik nie jest równoznaczne z zakupem biletu na wystawę.

Urządzenia można odebrać najpóźniej na godzinę przed zamknięciem muzeum dla zwiedzających.

Urządzenia należy zwrócić najpóźniej o godzinie zamknięcia muzeum dla zwiedzających w dniu wypożyczenia.

Pracownik punktu wypożyczenia zobowiązany jest udzielić wypożyczającemu instruktażu w zakresie korzystania z audioprzewodników oraz udostępnić sprawne technicznie urządzenie.

Przy wypożyczaniu audioprzewodnika wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z jego stanem technicznym oraz zgłoszenia ewentualnych braków pracownikowi punktu wypożyczania audioprzewodników.

Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu audioprzewodnik i zobowiązany jest do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.

Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich usterek w działaniu urządzeń pracownikom punktu wypożyczania audioprzewodników.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Sprzedaż on-line

 

Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi firma MOVITECH Ł. MARZEC I WSPÓLNICY SP. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Skotnicka 224, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000345214, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 5170311227, REGON: 180514920), zwany dalej ORGANIZATOREM za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów IKSORIS.

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie https://bilety.audioprzewodnik.pl/:

  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.

Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl przez firmę PayPRO SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl, oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

Ceny biletów zawierają podatek VAT.

Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.

Bilety online sprzedawane są na określony dzień.

ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie.

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 

W przypadku, gdy skorzystanie z audioprzewodników nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie ORGANIZATORA, firma przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.

Zwrotu można dokonać przesyłając bilety na adres drogą e-mailową na adres muzeum1939@movitech.pl. Zwrot pieniędzy dokonywany jest przy użyciu tego samego kanału płatności, jaki został użyty do ich zakupu.

Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

Aby dokonać zwrotu lub zmiany daty realizacji usługi, należy skontaktować się mailowo z punktem wydawania audioprzewodników pod adresem muzeum1939@movitech.pl nie później niż 1 dzień przed datą na bilecie.


Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów online, jak i realizacji samej usługi mailowo na adres: muzeum1939@movitech.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu biletu.
W reklamacji Zamawiający powinien wskazać:

- przedmiot reklamacji,

- numer Zamówienia,

- przyczynę reklamacji.

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
ORGANIZATOR nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
Reklamacja będzie rozpatrzona przez ORGANIZATORA w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji ORGANIZATOR poinformuje Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

Dane osobowe

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest firma MOVITECH Ł. MARZEC I WSPÓLNICY SP.J. z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi wypożyczania audioprzewodników w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania ww. czynności. Pomimo dobrowolności konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania ww. czynności. W związku z udzieloną przez Panią/Pana zgodą podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ww. celach do czasu wycofania zgody. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.